Menu

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Doporučení pro přijaté uchazeče

 Přijatý uchazeč, který chce na naší škole studovat:

 potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku pokud možno co nejdříve, nejpozději dne 15. května 2019.

 Přijatý uchazeč, který nechce na naší škole studovat:

 zákonný zástupce oznámí úmysl nestudovat na naší škole co nejdříve:

  • e-mailem na oa@oapce.cz,
  • dopisem na adresu školy,
  • osobně v sekretariátu školy.

 Doporučení pro nepřijaté uchazeče

  • Zákonní zástupci nezletilých uchazečů mohou osobně převzít rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu v sekretariátu školy v době:

 29.4. 2019 → 13:00 – 18:00 hodin

 30.4. 2019 → 8:00 – 17:00 hodin

 2.5. 2019 → 8:00 – 17:00 hodin

 Zároveň s tím mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu.

  • Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí uchazeče ke studiu musí být doručeno poštou nebo osobně do sekretariátu školy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.
  • Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu je k dispozici na webových stránkách školy a v sekretariátu školy.