Menu

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Francová, HB 28, francova@oapce.cz

Výchovná  a kariérní poradkyně: Mgr. Alena Šildová, HB 24, sildova@oapce.cz                   

Školní psycholog: Mgr. Simona Hynková, relaxační místnost, hynkova@oapce.cz                                                                                                                        

Hlavní cíle výchovného poradenství v roce 2021-2022 jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných  životních situací
  • poskytování informací  zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v ČR i v zahraničí
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce                                                                                                                  

Plánované akce pro školní rok 2021-2022:

Plánované přednášky a preventivní programy pro školní rok 2021-2022:

1. ročník:

Go seminář (září 2021)

S Tebou o Tobě (leden 2022)

Nebezpečí kyberšikany (listopad 2021)

Před tabulí, za tabulí – program PPP Ústí nad Orlicí, první ročníky (podle časových možností PPP Ústí nad Orlicí)

Desatero pro primární prevenci – projekt zaměřený na prevenci a minimalizaci dopadů rizikového chování ( 1. pol.

šk. roku 2021 / 2022 )

Plakat_desatero

 2. ročník:

Před tabulí, za tabulí – program PPP Ústí nad Orlicí, první ročníky (podle časových možností PPP Ústí nad Orlicí)

Drogy a jiné závislosti (květen 2022)

Sportovně zdravotní kurz (květen 2022)

Prevence šikany (dle časových možností)

Přednáška a workshop o holocaustu a antisemitismu - Terezín ( duben 2022 )

 3. ročník:

Sportovně zdravotní kurz (září 2021 mimořádně pro třetí ročník z důvodu koronavirové epidemie)

Domácí a sexuální násilí (listopad 2021)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2022 )

 4. ročník:

Gaudeamus : dle zájmu studentů ze 4. ročníků (listopad 2021 / leden 2022)

Jak na VŠ? (říjen - listopad 2021)

Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice - IPS Pardubice (leden – únor 2022)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2022)

Podle možností nabídka prezentací studijních oborů vybraných vysokých škol

Plánovaný program může být v případě potřeby rozšířen o další akce. 

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích  a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, dále s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích, Českou asociací školních metodiků prevence a dalšími institucemi.