Menu

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Francová, HB 28, francova@oapce.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Šildová, HB 24, sildova@oapce.cz                   

Kariérová poradkyně: Ing. Jitka Šírová, HB 17, sirova@oapce.cz     

Školní psycholog: Mgr. Simona Hynková, relaxační místnost, hynkova@oapce.cz                                                                                                                        

Hlavní cíle výchovného poradenství v roce 2020-2021 jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných  životních situací
  • poskytování informací  zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v ČR i v zahraničí
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce                                                                                                                  

Plánované akce pro školní rok 2020-2021:

1. ročník

Poruchy autistického spektra – Rodinné integrační Centrum – workshop pro žáky 1. A (září 2020)

Go seminář (září 2020)

S Tebou o Tobě (leden 2021)

Nebezpečí kyberšikany (listopad 2020)

Před tabulí, za tabulí – program PPP Ústí nad Orlicí, první ročníky (podle časových možností PPP Ústí nad Orlicí)

Prevence šikany

Výkonová motivace tříd + přednáška „Jak se učit“ (prosinec 2020)

 2. ročník:

Návštěva Domu světla, případně centra Drop In v Praze (únor – květen 2020-2021)

Drogy a jiné závislosti (květen 2021)

Sportovně zdravotní kurz (květen 2021)

Prevence šikany

 3. ročník:

Sportovně zdravotní kurz (září 2020 mimořádně pro třetí ročník z důvodu koronavirové epidemie)

Domácí a sexuální násilí (listopad 2020)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2021)

 4. ročník:

Gaudeamus Brno: dle zájmu studentů ze 4. ročníků (říjen 2020)

Jak na VŠ? (listopad 2020, prosinec 2020)

Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice - IPS Pardubice (leden – únor 2021)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2021)

Podle možností nabídka prezentací studijních oborů vybraných vysokých škol

Plánovaný program může být v případě potřeby rozšířen o další akce. Podle potřeby bude také navázána spolupráce s jinými institucemi a prohloubena stávající spolupráce.

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích  a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, dále s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích, Českou asociací školních metodiků prevence a dalšími institucemi.