Menu

Školská rada

Na naší škole pracuje školská rada, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada pracuje ve složení:

Mgr. Miroslava Vášová – členka, zástupce pedagogů

Lenka Bulisová – členka; zástupce zřizovatele

Ing. Ilona Fialová - členka, zástupce žáků školy 

Kompetence školské rady:

Podle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  Vyhlášení voleb do školské rady 2023

  Informace o školské radě a jejím vzniku

  Kandidátní listina ZZ

  Kandidátní listina PDG

  Postup při volbě

  Oznámení výsledku voleb do školské rady 2023