Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2022
Obecné informace
Seznamy a témata
Termíny 

logo-europass-barevne-2020-RGB

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

  • povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura (CJL) - didaktický test - 85 minut

b) cizí jazyk (CJ)* - didaktický test - 110 minut nebo matematika (MA) - didaktický test - 135 minut

* Výběr z CJ: anglický, německý, francouzský, ruský. 

  • nepovinné zkoušky

Žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky.

a) cizí jazyk (CJ)* - didaktický test - 110 minut

b) matematika (MA) - didaktický test - 135 minut

c) matematika rozšiřující - didaktický test - 150 minut

* Výběr z (CJ): anglický, německý, francouzský, ruský. 

Profilová část 

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura (CJL) - písemná práce a ústní zkouška

b) cizí jazyk (CJ)* - písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák nevybral ve společné části MA)

c) ekonomika - ústní zkouška

d) účetnictví - ústní zkouška

e) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška 

Dle žákova výběru (CJ)*: anglický, německý, francouzský, ruský.

  • nepovinné zkoušky 

Žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky.

a) druhý cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška

b) matematika - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky musí být z jiného předmětu než ve společné části maturitní zkoušky a než v povinné profilové části maturitní zkoušky.

Rozsahy zkoušek

Rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury v podobě souvislého textu odpovídajícího
slohové práci je minimálně 250 slov. Tato písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Rozsahem písemné práce z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v rozsahu 100-120
slov, dohromady minimálně 200 slov. Tato písemná práce trvá 70 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů trvá maximálně 300 minut

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut. Doba přípravy žáka v profilové části je stanovena na 15 minut vyjma českého jazyka a literatury a cizích jazyků, kde je příprava stanovena na 20 minut. 

Způsob záznamu písemných prací

Seznamy a témata

Seznamy a témata maturitní zkoušky v roce 2022

Podle §19a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2022 pro jarní zkušební období.  Součástí žádosti bude doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák může nahradit nejvýše 1 povinnou zkoušku profilové části a 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

 Termíny v maturitním roce 2022

Jarní zkušební období

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2021 ředitelce školy. Žák v přihlášce kromě názvů zkušebních předmětů uvede případně i přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě SPC či PPP.

Praktická zkouška z odborných předmětů:  28. dubna 2022

Profilová část - písemné práce:  CJL 4. dubna 2022,   CJ 11. dubna 2022

Společná část - didaktické testy :  proběhnou v období 2. - 5. května 2022 dle tohoto schématu:

                                                            2. května 2022  MA (od 8:00 hod.) a ANJ (od 13:00 hod.)
                                                            3. května 2022 CJL (od 8:00 hod.)
                                                              

Ústní zkoušky profilové části:  16. května - 20. května 2022 (1. maturitní týden - třída 4. C)

                                                      23. května - 27. května 2022 (2. maturitní týden - třída 4. A a 4. B)     

Žák nejpozději do 3 dnů od konání příslušného DT/PP/ústní zkoušky písemně omluví svou nepřítomnost ředitelce školy.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Podzimní zkušební období

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: do 27. června 2022 ředitelce školy.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 30. června 2022 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny maturitních zkoušek:     didaktické testy       bude upřesněno (na spádových školách)
                                                                           ústní zkoušky                1. září, 8. - 9. září 2022
                                                                           praktická zkouška        5. září 2022                                                                                                                                                       písemná práce z CJ      6. září 2022                                                                                                                                                           

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebookuNově je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která nabízí velké množství skutečných maturitních didaktických testů k procvičování.

Úplné znění maturitní vyhlášky v platném znění k datu konání zkoušky.

Školský zákon v platném znění k datu konání zkoušky.

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

  logo-europass-barevne-2020-RGB     

 v češtině                      v angličtině                     v němčině                     ve francouzštině

Více informací najdete na webu Europassu.