Menu

Státní jazykové zkoušky

Termíny

Písemná část

Státní základní zkouška – ANJ  i  NEJ                      17. 5. 2024

Státní všeobecná zkouška – ANJ  i  NEJ                 24. 5. 2024

Ústní část

Státní základní zkouška z ANJ  i  NEJ                      12. 6. 2024

Státní všeobecná zkouška z ANJ  i  NEJ                 19. 6. 2024

Přihlášky

Můžete se přihlásit, ať už jste absolvovali kurz u nás, v jiné jazykové škole anebo jste zájemci z řad veřejnosti.

K přihlášení využijte on-line přihlášku, nebo můžete tiskopis vyplnit a odevzdat v sekretariátu školy v pracovní dny 7:30 - 15:30 h.
Vaše přihláška se stane platnou po zaplacení poplatku na účet školy, termín odevzdání je do

29. března 2024.

 

Poplatky

Státní základní zkouška:

Písemná část              4 kandidáti a více       2 500 Kč                                                                                               

Ústní část                                                              500 Kč

Státní všeobecná zkouška:

Písemná část              4 kandidáti a více       2 500 Kč

Ústní část                                                             600 Kč

Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky:    4

Poplatek za písemnou část zaplaťte nejpozději v den, kdy podáváte přihlášku k této zkoušce bankovním převodem na účet školy vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu:      647 235 4074

Kód banky:     2700

Variabilní symbol: datum narození posluchače ve tvaru DDMMRR (D – den, M – měsíc, R – rok) 

Poplatek za ústní zkoušku uhraďte do dne konání zkoušky, doklad o zaplacení přineste ke zkoušce.

Informace pro uchazeče o vykonání státní jazykové zkoušky

Státní jazykové zkoušky na Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky  v Pardubicích se konají jako státní základní a státní všeobecné.

Přihlášku ke zkoušce získají zájemci od 1. února 2022 na www stránkách školy nebo si mohou vyzvednout tištěnou formu v sekretariátu školy, první patro, číslo  dveří  HB 15, v pracovní den v době 7:30-15:30 hodin.

Státní jazyková zkouška základní

Státní jazyková zkouška základní odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v České republice a v zemích dané jazykové oblasti.

Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému projevu i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v  rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se  znalost 2 000 až 2 500 lexikálních jednotek.  Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část se skládá ze dvou bloků mezi nimiž je 20-minutová přestávka, celková doba na vypracování písemné části zkoušky je 4 hodiny.

I. blok - v tomto bloku lze používat tištěný slovník

1. porozumění čtenému textu několik obsahově různorodých textů v celkovém rozsahu 700-1000 slov
2. volný písemný projev dvě kratší sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov


II. blok - bez slovníku

3. porozumění slyšenému textu několik nahrávek v celkové délce 35-40 minut
4. gramaticko-lexikální část sada dílčích testů prověřující schopnost používat vybrané gram. a lex. struktury

ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut a skládá se před tříčlennou komisí, se u kandidáta ověřuje:

- schopnost  pohotově reagovat v běžných situacích denního života,

- dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Příprava před ústní částí zkoušky je stanovena na 15  až 20 minut.

Tematické okruhy SJZ z anglického jazyka základní

Tematické okruhy SJZ z německého jazyka základní


Státní jazyková zkouška všeobecná

Státní jazyková zkouška všeobecná odpovídá úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života, na základní otázky politického, hospodářského, společenského a kulturního dění v České republice a dané jazykové oblasti. Dále je zaměřen na reálie dané jazykové oblasti a na orientaci v literatuře zemí dané jazykové oblasti.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4 000 lexikálních jednotek. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran. Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.

Písemná část se skládá ze dvou bloků mezi nimiž je 20-minutová přestávka, celková doba na vypracování písemné části zkoušky je 4 hodiny.

I. blok - v tomto bloku lze používat tištěný slovník

1. porozumění čtenému textu několik obsahově různorodých textů v celkovém rozsahu 1200-1400 slov
2. volný písemný projev

sdělení a volně zpracované téma v celkovém rozsahu asi 500 slov,
doba na vypracování 85 minut 

II. blok - bez slovníku

3. porozumění slyšenému textu několik nahrávek v celkové délce 40-45 minut
4. gramaticko-lexikální část sada dílčích testů prověřující schopnost používat vybrané gram. a lex. struktury

V ústní části zkoušky, která trvá 25 – 30 minut a skládá se před tříčlennou komisí, se u uchazeče ověřuje:

- schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života,

- schopnost plynně a jazykově správně v cizím jazyce hovořit o daných tématech,

- znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

- dovednost plynně a jazykové správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran.

Příprava před ústní částí zkoušky je stanovena na 20 minut.

Tematické okruhy SJZ z anglického jazyka všeobecné

Tematické okruhy SJZ z německého jazyka všeobecné