Menu

Základní informace

Historie
Současnost
Povinně zveřejňované údaje
Výroční zpráva
ŠVP
Inspekční zpráva


průčelí školy

Ohlédnutí do historie
 • 1882 otevřela Jednota pardubických obchodníků první běh Obchodní školy
 • 1916 byla založena Veřejná obchodní škola města Pardubic pro dívky
 • 1917 zřízeny i třídy pro chlapce a  město Pardubice zakoupilo škole budovu ve Štefánikově ulici,      
             kde škola sídlí dodnes
 • 1938 byla přeměněna Veřejná obchodní škola na Obchodní akademii v Pardubicích
 • 1949 Obchodní akademie přejmenována na Vyšší hospodářskou školu
 • 1960 Vyšší hospodářská škola přejmenována na Střední ekonomickou školu
 • 1990 opět otevřeny třídy Obchodní akademie, součástí školy se stala Státní jazyková škola
 • 2001 připadla zřizovatelská funkce na Pardubický kraj
 • 2006 byl změněn název školy na Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové     
             zkoušky Pardubice, Štefánikova 325.
Současnost školy

Škola zahrnuje:
Obchodní akademii
Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Studijní obory Obchodní akademie
studijní obor 63-41-M/02 Obchodní akademie - pro žáky 1. - 4. ročníku

Moderní v myšlení, pevná v tradici, otevřená budoucnosti.
Komunikace, vstřícnost i náročnost. To jsou hodnoty, na kterých stavíme.

Naši absolventi ovládají dva cizí jazyky, účetnictví, ekonomiku, písemnou a elektronickou komunikaci. V předmětu fiktivní praxe se žáci učí podnikat a pracovat se svým týmem. Založí si svoji společnost s ručením omezeným, zvolí oblast podnikání, jednatele společnosti a další zaměstnance. Účtují, fakturují, nakupují, prodávají a propagují své produkty. Tyto společnosti se pak úspěšně prezentují a poměřují na veletrzích fiktivních firem.

Povinně zveřejňované údaje

Název:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325.

Důvod a způsob založení
Výchozí základní důvod založení naší školy sleduje věcné naplnění Čl. 33 Listiny základních práv a svobod. Ten stanoví povinnost státu poskytnout občanům přiměřené podmínky k bezplatnému vzdělávání na středních školách. Nosný předpis, který upravuje postavení naší střední školy, je zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

Zřizovací listina č. j. KrÚ 3094/2014/22 OŠK  ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. 1. 2014.

Dodatky ke zřizovací listině:

dodatek č. 1, Změna zřizovací listiny ze dne 19. 6. 2014 s účinností od 19. 6. 2014

dodatek č. 2, Změna zřizovací listiny ze dne 30. 4. 2015 s účinností od 30. 4. 2015

dodatek č. 3, Změna zřizovací listiny ze dne 21. 4. 2016 s účinností od 21. 4. 2016

dodatek č. 4, Změna zřizovací listiny ze dne 25. 4. 2017 s účinností od 25. 4. 2017

dodatek č. 5, Změna zřizovací listiny ze dne 17. 4. 2018 s účinností od 17. 4. 2018

dodatek č. 6, Změna zřizovací listiny ze dne 15. 4. 2019 s účinností od 15. 4. 2019

dodatek č. 7, Změna zřizovací listiny ze dne 15. 4. 2019 s účinností od 15. 4. 2019

dodatek č. 8, Změna zřizovací listiny ze dne 16. 10. 2018 s účinností od 16. 10. 2018

dodatek č. 9, Změna zřizovací listiny ze dne 5. 5. 2020 s účinností od 5. 5. 2020

dodatek č. 10, Změna zřizovací listiny ze dne 21. 9. 2021 s účinností od 21. 9. 2021

dodatek č. 11, Změna zřizovací listiny ze dne 21. 9. 2021 s účinností od 21  9. 2021

Zařazení do školského rejstříku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 35011/2005-21 ze dne 17. 7. 2006, s účinností od 17. 7. 2006

V současné době je naše škola řízena statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy Ing. Monikou Dobešovou, jmenovanou do funkce od 1. srpna 2018 Radou Pardubického kraje. Ta je zároveň v souladu s § 166 školského zákona ředitelkou školy. Nad činností školy provádí dohled zřizovatel školy Pardubický kraj, a to prostřednictvím odboru školství a mládeže Krajského úřadu Pardubice. Dále škola podléhá v intencích školského zákona kontrolám ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce.

Organizační struktura

Kontaktní spojení

Adresa:         Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice,
                        Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Telefon:    +420 466 501 684

E-mail:         oa@oapce.cz

Identifikátor zařízení: 600012328
Identifikátor datové schránky (ID DS): jiq3jzq
Adresa internetové stránky:  www.oapce.cz
Další e-mailové adresy pedagogických pracovníků jsou ve tvaru: příjmení@oapce.cz

Případné platby lze poukázat na číslo účtu školy:
647 235 4074/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČ: 48161209
DIČ: CZ 48161209 (NEPLÁTCE)

Kancelář školy:  Tel.: +420 466 501 684, E-mail: oa@oapce.cz
Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek: 8 až 12 hodin a 13 až 15:00 hodin, pátek: 8 až 12 hodin

Vedení školy

Ředitelka školy: Ing. Monika Dobešová, Tel.: +420 466 501 684, E-mail: dobesova@oapce.cz

Zástupkyně ředitelky školy: Ing. Eva Šimková, Tel.: +420 466 501 684, E-mail: simkova@oapce.cz

Vedoucí Jazykové školy: Mgr. Lenka Sýkorová, Tel.: +420 466 501 684, E-mail: sykorova@oapce.cz 

Důležité dokumenty

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2022 (pro současné 1. a 2. ročníky)

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2014 (pro současné 3. a 4. ročníky)

Rozpočet

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání je možný:

 • v úředních hodinách v sekretariátu školy
 • elektronicky na e-mailové adrese školy
 • poštou na doručovací adresu školy

Opravné prostředky
Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:

 • v úředních hodinách v sekretariátu školy
 • elektronicky na e-mailové adrese školy
 • poštou na doručovací adresu školy

Popisy postupů – návody řešení životních situací jsou k dispozici ke stažení:

Předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů, podle nichž škola jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu ke škole.

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti školy je uložen v sekretariátu školy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Vyhledání a vystavení potvrzení doby studia (běžný úkon): zdarma

Vystavení duplikátů vysvědčení: za každou započatou stranu 50 Kč

Licenční smlouvy                                                                                                               

Licenční smlouvy jsou uložené v sekretariátu školy.

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2022-2023

Výroční zpráva 2021-2022                                                                                                                      

Výroční zpráva 2020-2021

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2017-2018

Výroční zpráva 2016-2017

Inspekční zpráva

Inspekční zpráva 2022-2023