Menu

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence: Mgr. Kateřina Francová, HB 28, francova@oapce.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Alena Šildová, HB 24, sildova@oapce.cz                   

Kariérová poradkyně: Ing. Jitka Šírová, HB 17, sirova@oapce.cz                                                                                                                              

Hlavní cíle výchovného poradenství v roce 2019-2020 jsou:

  • protidrogová prevence a prevence sociálně-patologických jevů
  • nabídka individuálních konzultací pro studenty, rodiče a učitele a nabídka pomoci při překonávání studijních problémů a při řešení mimořádných  životních situací
  • poskytování informací  zájemcům o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách v ČR i v zahraničí
  • příprava absolventů pro vstup na trh práce                                                                                                                  

Plánované akce pro školní rok 2019-2020:

1. ročník

Go seminář (září 2019)

S Tebou o Tobě (leden 2020)

Nebezpečí kyberšikany (listopad 2019)

Před tabulí, za tabulí – program PPP Ústí nad Orlicí, první ročníky (březen 2020):

2. ročník

Návštěva Domu světla, případně centra Drop In v Praze (únor – květen 2019-2020)

Drogy a jiné závislosti (květen 2020)

Sportovně zdravotní kurz (květen 2020)

3. ročník:

Domácí a sexuální násilí (listopad 2019)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2020)

 4. ročník:

Gaudeamus Brno: dle zájmu studentů ze 4. ročníků (říjen 2019)

Jak na VŠ? (listopad 2019, prosinec 2019)

Pracovní podmínky absolventů škol, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání a situace na trhu práce v okrese Pardubice - IPS Pardubice (leden – únor 2020)

SCIO - Maturitní trénink (duben – květen 2020)

Podle možností nabídka prezentací studijních oborů vybraných vysokých škol.

Plánovaný program může být v případě potřeby rozšířen o další akce. Podle potřeby bude také navázána spolupráce s jinými institucemi a prohloubena stávající spolupráce.

Spolupracujeme ss Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích  a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, dále s Informačním a poradenským střediskem pro mládež při Úřadu práce v Pardubicích, Českou asociací školních metodiků prevence a dalšími institucemi.