Menu

Maturita

Informace k maturitním zkouškám - rok 2024
Obecné informace
Seznamy a témata
Kritéria hodnocení
Termíny 
Europass - dodatky k maturitnímu vysvědčení

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky.

  • povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura (CJL) - didaktický test - 85 minut

b) cizí jazyk (CJ)* - didaktický test - 110 minut nebo matematika (MA) - didaktický test - 135 minut

* Výběr z CJ: anglický, německý, francouzský, ruský. 

  • nepovinné zkoušky

Žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky.

a) cizí jazyk (CJ)* - didaktický test - 110 minut

b) matematika (MA) - didaktický test - 135 minut

c) matematika rozšiřující - didaktický test - 150 minut

* Výběr z (CJ): anglický, německý, francouzský, ruský. 

Profilová část 

 obor Obchodní akademie

  •  povinné zkoušky

a) český jazyk a literatura (CJL) - písemná práce a ústní zkouška

b) cizí jazyk (CJ)* - písemná práce a ústní zkouška (pokud si žák nevybral ve společné části MA)

c) ekonomika - ústní zkouška

d) účetnictví - ústní zkouška

e) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška 

Dle žákova výběru (CJ)*: anglický, německý, francouzský, ruský.

  • nepovinné zkoušky 

Žák může konat maximálně 2 nepovinné zkoušky.

a) druhý cizí jazyk - písemná práce a ústní zkouška

b) matematika - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky musí být z jiného předmětu než ve společné části maturitní zkoušky a než v povinné profilové části maturitní zkoušky.

Rozsahy zkoušek

Rozsah písemné práce z českého jazyka a literatury v podobě souvislého textu odpovídajícího
slohové práci je minimálně 250 slov. Tato písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání.

Rozsahem písemné práce z cizího jazyka se rozumí vytvoření dvou souvislých textů v rozsahu 100-120
slov, dohromady minimálně 200 slov. Tato písemná práce trvá 70 minut.

Praktická zkouška z odborných předmětů trvá maximálně 300 minut

Ústní zkouška z předmětů v profilové části trvá 15 minut. Doba přípravy žáka v profilové části je stanovena na 15 minut vyjma českého jazyka a literatury a cizích jazyků, kde je příprava stanovena na 20 minut. 

Seznamy a témata

Seznamy a témata maturitní zkoušky v roce 2024

Podle §19a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března 2024 pro jarní zkušební období.  Součástí žádosti bude doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. Žák může nahradit nejvýše 1 povinnou zkoušku profilové části a 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.

Kritéria hodnocení

Způsob záznamu písemných prací v roce 2024 

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky (zveřejní MŠMT)

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (zveřejní OA)

 Termíny v maturitním roce 2024

Jarní zkušební období

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2023 ředitelce školy. Žák v přihlášce kromě názvů zkušebních předmětů uvede případně i přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě SPC či PPP.

Praktická zkouška z odborných předmětů:  29. dubna 2024

Profilová část - písemné práce:  CJL 5. dubna 2024 (od 11:25 hod.),   CJ 8. dubna 2024 (od 11:45 hod.)

Losování témat praktické MZ jednotlivými žáky: 23. a 24 dubna 2024 (od 7:30 hodin)

Dny bez výuky pro žáky 4. ročníku: 4., 12., 15. dubna 2024, 25. - 26. dubna 2024 

Společná část - didaktické testy:  proběhnou v období 2. - 6. května 2024 

                                                        2. května 2024   MA (od 8:00 hod.) a ANJ (od 13:30 hod.)
                                                        3. května 2024   CJL (od 8:00 hod.)

                                                        6. května 2024   NJ a RJ (od 13:00 hod.) 

Ústní zkoušky profilové části:  20. května - 23. května 2024 (1. maturitní týden - třída 4. A) 

                                                      27. května - 30. května 2024 (2. maturitní týden - třídy 4. B a 4. C)     

Podrobný harmonogram didaktických testů

Žák nejpozději do 3 dnů od konání příslušného DT/PP/ústní zkoušky písemně omluví svou nepřítomnost ředitelce školy.

Slavnostní vyřazení absolventů školy proběhne v Atriu Paláci Pardubice: 11. června 2024

Podzimní zkušební období

Podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období: do 25. června 2024 ředitelce školy.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 28. června 2024 pro podzimní zkušební období.

Podzimní termíny maturitních zkoušek: didaktické testy            2. až  5. září 2024 
                                                                       profilová část                 1. až 20. září 2024                                       

Výsledky didaktických testů zveřejní MŠMT do 10. září 2024.                                                  

Zdroje informací o maturitní zkoušce jsou veřejně k dispozici na maturita.cermat.cz
nebo na facebookuNově je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která nabízí velké množství skutečných maturitních didaktických testů k procvičování.

Úplné znění maturitní vyhlášky v platném znění k datu konání zkoušky.

Školský zákon v platném znění k datu konání zkoušky.

Europass                      

  • dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia,  práce nebo brigády
  • na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění
  • uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF),  která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě

Ke stažení zde je                 

  logo-europass-barevne-2020-RGB     

 v češtině                      v angličtině                     v němčině                     ve francouzštině

Více informací najdete na webu Europassu.