Menu

Žákovská rada

Žákovská rada zprostředkovává informace mezi studenty a vedením školy.

Zástupci jednotlivých tříd sbírají přání a podněty svých spolužáků a předávají je vedení školy.
Zároveň informují své spolužáky o tom, co se ve škole plánuje.

Členové žákovské rady se podílí na tom, jak bude vypadat škola, co se ve škole bude měnit a rozvíjet.

Složení Žákovské rady:

Školní rok 2023 - 2024

1. A Lukáš Strnádek, Klára Kubánková

1. B Jiří Nerad, Kateřina Ejindu Nsi Ejindu

1. C Adéla Pačesová, Filip Kitov (Kristýna Zemanová)

2. A Gabriela Čimerová, Tereza Šponarová

2. B Adéla Burešová, Tereza Pavelková

2. C Anna Wagmanová, Lucie Hrnčálová

3. A Josef Vlašič (místopředseda), Lucie Remešová

3. B Filip Štefanský, Kamila Martincová (místopředseda)

3. C Vojtěch Červený (předseda), Catalina Covali

4. A Kristýna Moličová, Václav Jablonský

4. B Lucie Vodičková, Patrik Brož

4. C Ondřej Bareš, Aneta Pětivoká

Aktuality

13. 6. 2024   4. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2023/2024

Členové žákovské zhodnotili poslední zvonění a navrhli tipy pro obohacení a vylepšení akce v budoucnosti. Dále diskutovali o užívání relaxační místhosti a shodli se na nutnosti dodržování stanoveného řádu místnosti a třídních služeb. Členové žákovské rady se také věnovali uzavírání klasifikace a přiměřenosti požadavků v jednotlivých předmětech. V závěru se členové žákovské rady podíleli na tvorbě ankety, ve které mají všichni žáci školy možnost hlasovat o tom, který předmět jim vyhovuje z hlediska nastavení požadavků, hodnocení i náplně.

16. 4. 2024   3. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2023/2024

Členové žákovské rady byli informováni o výsledcích anktety a sbírky na podporu ohrožených zvířat. Celkem bylo vybráno 3114 Kč, tedy o 1000 Kč více než v minulém roce. Žáci v anketě rozhodli o podpoře útulku Kočičí naděje a Záchranné stanice Pasíčka, na konta těchto společností bude na základě hlasování žákovské rady vybraná částka zaslána (Kočičí naděje 1114 Kč, Záchranná stanice Pasíčka 2000 Kč). Dále žáci hodnotili uplynulé čtvrtletí a uzavírání klasifikace a upozornili na drobné závady a nedostatky v budově školy. V závěru jednání člehové zhlédli reportáž ČT o přijímacích zkouškách na naší škole a bylo vysloveno poděkování žákům, kteří úspěšně prezentovali naši školu na veřejnosti.

23. 01. 2024   2. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2023/2024

Členové ŽR se rozhodli dále podporovat ohrožená zvířata. Sbírce na jejich podporu bude předcházet anketa, ve které budou zvolena zvířata, na jejichž podporu bude vybraná částka zaslána. Zástupci tříd zhodnotili průběh prvního pololetí školního roku, vyjadřovali se k náplni jednotlivých vyučovacích předmětů, jejich hodnocení a ke zpětné vazbě, kterou podávají učitelé žákům a žáci učitelům. Zástupci čtvrtých ročníků dále pohovořili o svých zkušenostech s organizací maturitního plesu. V závěru žáci jako obvykle upozornili na drobné závady a nedostatky v budově školy.

12. 10. 2023   1. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2023/2024

Členové ŽR se seznámili s novými členy; proběhla volba orgánů ŽR: předseda – Vojtěch Červený (3. C); místopředsedové – Josef Vlašič (3. C) a Kamila Martincová (3. B). Žáci byli seznámeni s plány na rekonstrukci školní budovy. Žákovská rada dále řešila aktuální provozní problémy a členové rady se podíleli na řešení drobných závad. Členové rady dále projevili zájem o organizaci nějaké formy dobročinné činnosti např. podpory nějakého ohroženého druhu zvířete. Žáci pozitivně hodnotili automaty na nápoje a občerstvení.

15. 6. 2023   4. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2022/2023

Žákovské rada OA shrnula a zhodnotila svou činnost v průběhu školního roku 2022-23.   Zástupci tříd řešili aktuální provozní problémy (chování žáků k majetku a zařízení školy, uzavírání klasifikace) a upozornili na drobné závady. Shodli se také na nutnosti vhodné formy komunikace při řešení problémů.

4.5. 2023   3. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2022/2023

Zástupci tříd v Žákovské radě OA se seznámili s výsledky anktety a sbírky na podporu zvířat. Do online ankety se zapojilo 124 žáků. Nejvíce žáků hlasovalo pro kocourka Joela z útulku Kočičí naděje a motáka lužního ze Záchranné stanice Pasíčka. Na podporu zvířat bylo vybráno celkem 2550 Kč.  Žákovská rada také řešila aktuální provozní problémy (nápojový automat, nutnost přezouvání, užívání tabletů a mobilních telefonů při vyučování) a žáci upozornili na drobné závady.

23. 2. 2023   2. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2022/2023

Zástupci tříd čtvrtých ročníků zhodnotili úroveň Maturitního plesu OA a radili žákům nižších ročníků, jak usnadnit organizaci a obohatit program. Žákovská rada dále řešila aktuální provozní problémy a členové rady se podíleli na řešení drobných závad. V závěru žáci dostali za úkol  zeptat se spolužáků, zda by raději podporovali Záchrannou stanici Pasíčka nebo útulek Kočičí naděje.

20. 10. 2022   1. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2022/2023

Členové ŽR se seznámili s novými členy; proběhla volba orgánů ŽR: předseda – Ondřej Bareš (2. C); místopředsedové – Patrik Brož (2. B) a Kristýna Beránková (3. B). Žáci byli seznámeni s plány na rekonstrukci školní budovy. Žákovská rada dále řešila aktuální provozní problémy a členové rady se podíleli na řešení drobných závad. V závěru žáci dostali za úkol zjistit zájem ve třídách o trika a předměty s logem školy (SCHOOLS UNITED) a zeptat se spolužáků, který charitativní projekt jpovažují za vhodný pro naši školu.

4. 5. 2022   4. schůzka Žákovské rady OA

Žákovská rada vyhodnotila konané akce (ples,   Adopci na dálku, sbírku pro Ukrajinu), seznámila se s fungováním Krajského studentského parlamentu a s možností účastnit se práce v jeho výborech. Dále žáci vyhodnotili připomínky z minulého jednání - závěsy ve třídách, sortiment školní kantýny a její otevírací doba, sportovní vyžití o přestávkách, platba kartou u nápojových automatů. Žáci se shodli, že aktuálně nemají žádné připomínky k fungování školy ani k výuce. Na podzimním setkání v dalším školním roce znovu zvážíme pokračování projektu Adopce na dálku.

9. 3. 2022   3. schůzka Žákovské rady OA

Žákovská rada souhlasila s pomocí při organizaci sbírek pro Adopci na dálku a pro pomoc Ukrajině. Žáci čtvrtých ročníků informovali ŽR o průběhu příprav na maturitní ples, o počtu a ceně vstupenek a předali ostatním žákům své zkušenosti s organizací akce. Dále se zástupci žáků věnovali materiálnímu vybavení školy (např. silnějším závěsům ve třídách), otevírací době školní kantýny a možnostem herního a sportovního vyžití o přestávkách. Na závěr žáci hovořili o komunikaci mezi žáky i zaměstnanci OA a shodli se na nutnosti dodržovat zásady etiky a etikety – na nutnosti respektovat osobní práva každého jednotlivce.

15. 12. 2021   2. schůzka Žákovské rady OA

Žáci čtvrtých ročníků informovali ŽR o průběhu příprav na maturitní ples. Na žádost některých členů ŽR podala Mgr. Šildová informace o projektu "Adopce na dálku". Dále se jednalo o sortimentu a otevírací době ve školní katntýně a zazněly návrhy na opravy a na zlepšení vybavení školy. V závěru setkání žáci hovořili o možnostech sportovního vyžití během velké přestávky. 

20. 10. 2021   1. schůzka Žákovské rady OA ve školním roce 2021/2022

Stávající členové ŽR se seznámili s novými členy; proběhla volba orgánů ŽR: předseda – Ondřej Bareš (2. C); místopředsedové – Patrik Brož (2. B) a Kristýna Beránková (3. B).  Žáci prvních ročníků zhodnotili svůj přechod ze základní školy na střední školu. Žákovská rada dále řešila aktuální provozní problémy a členové rady se podíleli na řešení drobných závad. V závěru žáci uvažovali nad tím, jak si připomenout 79. výročí dvou transportů  z Pardubic do Terezína, pro které naše škola sloužila jako shromaždiště.

18. 6. 2021   2. schůzka Žákovské rady OA

Tématem červnové schůzky Žákovské rady OA bylo zhodnocení návratu žáků  k prezenční výuce. Zástupci tříd kladně hodnotili adaptační týden po návratu do školy,   pozitivně hodnotili spolupráci pedagogů při zadávání testů a uvedli i některé dílčí problémy s uzavíráním klasifikace. Dále se rada zaměřila na zlepšení materiálního vybavení školy, na drobné opravy. V závěru se žáci věnovali  plánování projektů pro školní rok 2021-2022.

9. 3. 2021   1. schůzka Žákovské rady OA

Tématem březnové online schůzky Žákovské rady OA bylo vzdělávání v podmínkách distanční výuky. Celkově žáci hodnotili distanční výuku spíše pozitivně, zmínili ale i některé její problémy. Upozorňovali na množství času tráveného u počítače, vyjádřili své obavy z maturitní zkoušky a z velkého množství písemných prací a testů po návratu k prezenční výuce. Hodnotili také distanční výuku jako méně efektivní než prezenční výuku a hovořili o potížích některých žáků s denním režimem a s motivací pro studium. 

Žákovská rada se shodla na dalším jednání cca za šest týdnů. Sdílení zkušeností učitelů a žáků z různých ročníků a tříd bylo velmi zajímavé a užitečné.

21. 2. 2020 4. schůzka Žákovské rady OA
V úvodu jednání proběhla rekapitulace splněných úkolů (požadavek žáků na používání
notebooků při vyučování je plněn; problémy s přihlašováním žáků do systému Bakaláři byly
vyřešeny). Dalšími projednávanými tématy byly např.: pokračování instalace bezpečnostních
řetízků na toaletách, místo konání vánoční akademie; školní bufet (možnost platit kartou,
rozšíření sortimentu); automaty na nápoje a potraviny; školní knihovna (změna minimální
částky pro dobíjení, snížení maximálního počtu vypůjčených titulů).

12. 12. 2019 3. schůzka Žákovské rady OA

Hostem Žákovské rady byl Mgr. Vojlěch Gärtner, který odpovídal na otázky žáků týkající se  problematiky ITE na Obchodní akademii. Předseda ŽR Filip Bartek informoval členy ŽR o výsledku jednání s ředitelkou školy o požadovaných úpravách na toaletách (instalace bezpečnostních řetízků). Dalším diskutovaným tématem byla aktuální příprava a budoucí podoba Vánoční akademie. 

11.11. 2019  2. schůzka Žákovské rady OA

Žákovská rada si zvolila vedení: předsedu (Filip Bartek - 1. A) a čtyři místopředsedy (David Holub 3. A, Anna Malinská 3. A, Lucie Šafaříková 2. A, Barbora Žaljazková 2. B).

2.10.2019  1. schůzka Žákovské rady OA v novém školním roce 

Žákovská rada pokračuje v činnosti. Při prvním jednání studenti navrhli mnoho námětů pro další práci žákovské rady i pro zpříjemnění  atmosféry ve škole.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. 2019  Slavností otevření relaxační místnosti

Dlouhé týdny příprav konečně přinesly své ovoce. Členové Žákovské rady i pedagogové společně změnili nepoužívanou místnost k nepoznání, a tak od 3.4. 2019 mají studenti k dispozici místnost pro odpočinek, relaxaci i přátelské posezení.

relaxační místnost
 

27.3. 2019 6. schůzka Žákovské rady

Tým Žákovské rady zoraganizoval a vyhodnotil anketu o chování žáků z pohledu učitelů.  Učitelům nejvíce vadí narušování výuky, neplnění zadaných povinností a podvody.

Paní ředitelka reagovala na připomínky Žákovské rady a ve třídách se postupně objevují nové závěsy.

Zástupci Žákovské rady jednají s paní ředitelkou o zlepšení služeb školní kantýny  (dodržování otvírací doby, rozšíření sortimentu apod.)

20.2. 2019  5. schůzka Žákovské rady

Na základě jednání s žákovskou radou paní ředitelka zajistila ventilaci v šatnách a osvěžovače vzduchu na toaletách. V automatu na kávu se v nabídce objevil instantní čajový nápoj.

Rada odhlasovala, že relaxační místnost bude sloužit ke klidnému odpočinku, studenti vytvořili tým, který zajistí vybavení nábytkem.

Zástupci žákovské rady budou jednat s paní ředitelkou o pořízení nových závěsů ve třídách, aby se zlepšilo zatemnění ve třídách.

30.1. 2019  4. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada jednala o možnosti pít kávu v hodinách, řešila problém vlhkosti v šatnách a sortiment školní kantýny.

Schůzky se zúčastnila za tým designu školy Mgr. Francová.  Projednávala se realizace relaxační místnosti.

12.12. 2018   3. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada projednala a schválila své stanovy.

Z diskuze vzešly podněty na zlepšení vybavení školy (osvěžovače vzduchu na toaletách, automat na potraviny, odstranění vlhkosti v šatnách, oprava zámků v šatnách). Tyto podněty projedná vyjednávací tým s paní ředitelkou.

27.11. 2018   2. schůzka Žákovské rady

Členové Žákovské rady zvolili svého předsedu, místopředsedy a zapisovatelku. Ti zároveň tvoří vyjednávací tým, který bude komunikovat s vedením školy.

31.10. 2018  1. schůzka Žákovské rady

Žákovská rada zahájila svou činnost.