Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

První kolo přijímacího řízení

- informace MŠMT

- informace Obchodní akademie Pardubice

Obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelkou školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

  • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky
  • znalostí uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení
  • skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy do 31. ledna 2020.

Přihláška ke studiu v druhém kole přijímacího řízení

Využijte elektronickou přihlášku - vyplňování pro vás bude rychlejší, po vytištění budou údaje lépe čitelné a sníží se riziko chyb při přepisu dat do systému Cermatu.

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně do sekretariátu školy do 2. března 2020.

Termíny testování
První kolo přijímacího řízení:

  • řádný termín:               8. června 2020
  • náhradní termín:         23.června 2020

Písemné testy jednotné přijímací zkoušky v rámci prvního kola přijímacího řízení - časový rozvrh   a pokyny k ochraně zdraví       

V tomto školním roce (2019/2020) se nepodává odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke vzdělávání - viz poučení.

Uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí ke vzdělávání, ale nebyli přijati z kapacitních důvodů, můžou do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí podat tuto žádost o vydání nového rozhodnutí.

V dalších případných kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči testy konat.

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účinné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019