Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

První kolo přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. 

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

 • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky
 • skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, dovednosti a zájmy uchazeče

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy do 31. ledna 2021 na webových stránkách školy.

Termíny testování

První kolo přijímacího řízení: 

   • první termín: pondělí 12. dubna 2021
   • druhý termín:  úterý 13. dubna 2021

Náhradní termín: 

   • první termín: středa 12. května 2021
   • druhý termín: čtvrtek 13. května 2021

Další kola přijímacího řízení: uchazeči nebudou testy konat. 

Využijte elektronickou přihlášku - vyplňování pro vás bude rychlejší, po vytištění budou údaje lépe čitelné a sníží se riziko chyb při přepisu dat do systému Cermatu.

Přihláška ke studiu v prvním kole přijímacího řízení  - první termín 

                                                                                                - druhý termín

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně do sekretariátu školy do 1. března 2021.

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebooku.

Úplné znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání účinné od 1. listopadu 2018

Školský zákon ve znění účinném od 15. února 2019