Menu

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023
Obecné informace
Kritéria
Termíny
Přihlášky
Užitečné odkazy

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku (JPZve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat JPZ pouze jednou. 

Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je JPZ nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

První kolo přijímacího řízení

JPZ se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. 

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít upraveny podmínky přijímacího řízení a uzpůsobené konání přijímací zkoušky v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. 

Kritéria přijímacího řízení

V přijímacím řízení budou uchazeči hodnoceni podle:

 • výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky,
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

Upřesněná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů v I. kole přijímacího řízení zveřejní ředitelka školy do 31. ledna 2022 na  veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

Uchazečům z Ukrajiny (případně i jiným cizincům) bude na žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Na základě poskytnutí rovných podmínek jim tak bude upravena hranice úspěšnosti potřebná pro přijetí uchazečů, kteří budou v rámci JPZ konat pouze test z matematiky. Tou je poloviční počet bodů (zaokrouhlený dolů na celé číslo), než je stanoven uchazečům konajícím oba testy, tzn. minimálně 12 z 50 možných bodů. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná ke vzdělávání v daném oboru vzdělání, u těchto zájemců o studium bude ověřena v souladu s ustanovením § 20 odst. 4 školského zákona rozhovorem (s přihlédnutím k předpokládanému pokroku v průběhu období před zahájením docházky do školy).

Model státní přijímací zkoušky (česky, ukrajinsky)
Jak bude státní přijímací zkouška z matematiky probíhat? (česky, ukrajinsky

zákon č. 67/2022 Sb. ze dne 17. března 2022

Termíny testování

První kolo přijímacího řízení: 

   • první termín: úterý 12. dubna 2022
   • druhý termín: středa 13. dubna 2022

Náhradní termín: 

   • první termín: úterý 10. května 2022 (OA Pardubice nepořádá)
   • druhý termín: středa 11. května 2022 (OA Pardubice nepořádá)

Časový rozvrh konání písemných testů pro první kolo přijímacího řízení 

Další kola přijímacího řízení: uchazeči nebudou testy konat. 

Využijte elektronickou přihlášku - vyplňování pro vás bude rychlejší, po vytištění budou údaje lépe čitelné a sníží se riziko chyb při přepisu dat do systému Centra.

Přihláška ke studiu v prvním kole přijímacího řízení   - první termín 

                                                                                                   - druhý termín

Vytištěnou a podepsanou přihlášku zašlete poštou nebo přineste osobně do sekretariátu školy do 1. března 2022.

Zdroje informací o přijímacím řízení jsou veřejně k dispozici na prijimacky.cermat.cz
nebo na facebookuNově je k dispozici aplikace pro mobilní telefony, která nabízí velký výběr ukázkových i skutečných testů pro JPZ CERMAT.

Školský zákon ve znění účinném od 27. února 2021

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění účinném od 1. září 2021